Generalforsamling D.6/3 - 2019

Generalforsamling, Vilsbæk Rideklub 06-03 - 2019

Pkt. 1

Jonna Lyngholm var dirigent under mødet.

 Pkt. 2 Bestyrelsens beretning

Ride lejr 1 juli til 4 juli 2018 (blev aflyst)

Bratskov

Maria T valgte at stoppe som ride lære og Katharina Ringgaard overtog Marias plads i stedet for.

Vi fik ny rideskole hest Balder/plet, som sparekassen betalte for os.

Sparekassen kom på besøg D.7. september 2018 for at overrække en stor check til rideskolen.

Fødselsdagsstævne 24/11 2018

Petanque 25/11 2018

Julehygge som Maria Iversen stod for 7/12 2018

Nyt fiber i ridehus bunden 9/2 2019

Pkt. 3

Indtægter på 226.624

Udgifter 214.712 kr.

Saldo primo 16.039 kr. pr. 31/12 2018  

MobilePay betaling for elever og for andre medlemmer af klubben, som gør det nemmere at betale for undervisningen og for kontingentet til klubben.

Pkt. 4

Kontingent bevares som det er nu, 250 kr. halvårligt.

Pkt. 5

Ingen indkomne forslag

Pkt. 6

Jill Hermansen 

Lotte Beltoft

Maria Thimm

Jonna Lyngholm

Kenneth Thimm

Pkt. 7

Suppleant 1 : Mette Langgard

Suppleant 2: Laura Dybdahl Andersen

Suppleant 3: Elisabeth Pretzmann

Pkt. 8

Per Dybdahl Andersen, Andreas Sørensen

Pkt. 9

Få gjort noget ved dressurbanen udenfor, trænger til en arbejdsdag. Nye bogstaver og nyt hegn/gelænder.

En ny longe ”Bane”.

Referat fra bestyrelse møde d.20/3

Referat

Bestyrelsesmøde Vilsbæk rideklub

Dato | tidspunkt 20.3.2019 | kl. 19.00 | Møde indkaldt af Kenneth Thimm

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer:

Kenneth Thimm (Formand) - Jill Hermandsen (Næstformand) - Jonna Lyngholm (Kasser) - Lotte Beltoft (Referent) -Maria Thimm

Suppleanter:

Mette Langgaard - Laura D. Andersen

Fraværende:

Suppleant Elisabeth Pretzman

  1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen:

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

  1. 2.       Kontingent betales af alle dem der får undervisning af de private undervisere.

Efter udløb af allerede udstede kort, vil der fremtidig blive krævet medlemskab af klubben ved køb af ridehuskort. Jonna undersøger status for igangsætning af denne ordning.

  1. 3.       Fastlæggelse af ridelejeren til sommer.

Ridelejr 2019 kommer til at foregå fra den 28-30 juni 2019. Der blev nedsat et lejrudvalg bestående af Maria T – Mette - og Jill som i samarbejde med Maria Iversen vil udarbejdet programmet for lejeren.

  1. 4.       Mulighed for at betale kontingent på mobil pay

Jonna undersøger nærmere, hvilke muligheder der foreligger

  1. 5.       Evt

Jonna foranlediger at formalia er i orden ved overdragelse af kasserposten fra Helle Korsbæk

Drøftelse af vedligehold/indkøb af udstyr til elevhestene. Det blev aftalt, at Maria og Laura gennemgår det nuværende udstyr og oplister hvad der eventuelt mangler.

 

Næste møde er aftalt til 8. maj 2018 kl. 19.00 på Vilsbæk rideklub.                                

Referat fra bestyrelse møde d.8/5

Bestyrelsesmøde Vilsbæk rideklub
Dato | tidspunkt 08.5.2019 | kl. 19.00 | Møde indkaldt af Kenneth Thimm
Tilstede:
Bestyrelsesmedlemmer:
Kenneth Thimm (Formand) - Jill Hermandsen (Næstformand) - Jonna Lyngholm (Kasser) - Lotte Beltoft
(Referent) -Maria Thimm
Øvrige: Ole Iversen
Fraværende: Ingen
1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen
Referatet blev korrigeret med konstitueringen af bestyrelsen
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
3. Opfølgning fra sidste møde
Der er påbegyndt afkrævning af medlemskab hos dem der får privat undervisning.
Videre opfølgning på muligheden for at betale med MobilePay afventer næste møde
Der er købt nyt udstyr til rideskolehestene.
Jonna foranlediger, at formalia er i orden ved overdragelse af kasserposten fra Helle Korsbæk
4. Underskrivning af papir fra banken
Underskriftsblad blev udfyldt med underskrift af bestyrelsens medlemmer.
5. Opfølgning på ridelejeren til sommer (Mette, Maria og Jill)
Dato for ridelejeren blev ændret og er nu fra lørdag den 29. juni til mandag den 1. juli 2019.
Tilmeldingsfrist bliver sat til en måned før. Programmet for lejeren er under udarbejdelse.
6. Eventuelt
Renovering af udendørsfaciliteterne blev drøftet. Der arbejdes videre med en finansiering.
Næste møde er aftalt til onsdag d. 12. juni kl. 19.00


Referat fra bestyrelse møde d.12/6

Bestyrelsesmøde Vilsbæk rideklub
Dato | tidspunkt 12.6.2019 | kl. 19.00 | Møde indkaldt af Kenneth Thimm
Tilstede:
Bestyrelsesmedlemmer:
Kenneth Thimm (Formand) – Mette Langgaard (Suppleant) - Jonna Lyngholm (Kasser) - Lotte Beltoft
(Referent) -Maria Thimm
Øvrige: Ole Iversen
Fraværende: Jill Hermandsen (Næstformand)
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
2. Opfølgning fra sidste møde
Mobilepay: Vurderes som værende for dyrt for klubben, så projektet skrinlægges.
Overslag på Ridebane: Ole havde beregnet et overslag på projektet på omkring 60.000 kr. Kenneth
undersøger om der kan søges tilskud ved kommunen.
3. Økonomi
Der blev udtrykt bekymring for hvorvidt økonomien i klubben hænger sammen. Den økonomiske
situation blev drøftet. Økonomien følges.
4. Opfølgning på ridelejr
Foreløbig ikke mange tilmeldte, situationen følges med henblik på eventuel aflysning.
5. Undervisning efter sommerferien
Der arbejdes på en plan for undervisning efter sommerferien, i forbindelse med Maria’s
barselsfravær.
6. Opfølgning på ridelejeren til sommer (Mette, Maria og Jill)
Dato for ridelejeren blev ændret og er nu fra lørdag den 29. juni til mandag den 1. juli 2019.
Tilmeldingsfrist bliver sat til en måned før. Programmet for lejeren er under udarbejdelse.
7. Eventuelt
Muligheden for afholdelse af stævne i efteråret blev drøftet. Der arbejdes videre med ideen.
Det blev endvidere aftalt, at klubben byder ind med ponyridning i forbindelse med arrangementer
på Bratskov fra uge 27 og 6 uger frem. Der laves opslag hjælp fra rytterne i klubben til at trække, og
samtidig ønskes der voksendeltagelse til sikring af at den rette sikkerhed er tilstede.
Næste møde er aftalt til onsdag d. 14. august 2019 kl. 19.00


Referat fra bestyrelse møde d.14/8

Bestyrelsesmøde Vilsbæk rideklub
Dato | tidspunkt 14.8.2019 | kl. 19.00 | Møde indkaldt af Kenneth Thimm
Tilstede:
Bestyrelsesmedlemmer:
Kenneth Thimm (Formand) – Jill Hermandsen (Næstformand) - Jonna Lyngholm (Kasser) - Lotte Beltoft
(Referent) -Maria Thimm
Øvrige: Ole Iversen Maria Iversen
Fraværende:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt med følgende rettelser:
Punkt 7: Antal på arrangementerne på Bratskov ændret fra 6 til 5
Punkt 5: Maria Thimm overtager elevundervisningen under Maria Iversens barselsfravær
2. Opfølgning fra sidste møde
På baggrund af tidligere beregnet overslag på renovering af Ridebane har Kenneth undersøger om
der kan søges tilskud ved kommunen. Der er givet afslag herpå.
3. Økonomi
Der er fortsat stor bekymring for den økonomiske situation. Situationen vurderes som kritisk.
4. Stævne til efteråret
Der blev aftalt at der planlægges stævne lørdag den 2. november. Sidste tilmelding sættes til uge
41 den 11. oktober. Der skal findes en dommer til arrangementet. Maria T undersøger.
5. Eventuelt
Evaluering af Bratskov
Planlægningen glippede en ud af de 5 gange på grund af kommunikationsfejl. Desuden var der en
mindre kritik fra arrangørerne for, at der ikke var klargjort til ridning til rette tid. Det blev aftalt, at
hvis deltagelsen i arrangementet skal fortsætte til næste år, skal en af bestyrelsens medlemmer
være koordinator på projektet.
Evaluering af Ridelejr
Det vurderes at ridelejeren var en god oplevelse af rytterne. Lærkes undervisning og individuel
evaluering af eleverne, vurderes som et godt indslag. På grund af det lave deltagerantal, var der ikke
økonomi til indkøb af materialer til aktiviteter. For at skabe nok økonomi til aktiviteter og eventuelt
et mindre overskud til klubben, vurderer bestyrelsen, at der mindst skal være 10 betalende
deltagere, og betalingen skal ske sammen med tilmeldingen.
Næste møde er aftalt til onsdag d. 25. september 2019 kl. 19.00


Referat fra bestyrelse møde d. 2/10

Bestyrelsesmøde Vilsbæk rideklub
Dato | tidspunkt 2.10.2019 | kl. 19.00 | Møde indkaldt af Kenneth Thimm
Tilstede:
Bestyrelsesmedlemmer:
Kenneth Thimm (Formand)) - Jonna Lyngholm (Kasser) - Lotte Beltoft (Referent) - Maria Thimm
Øvrige: Ole Iversen
Fraværende:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Orientering fra Formanden
Jill Hermansen er udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske. Mette Langgård tiltræder i Bestyrelsen.
3. Opfølgning fra sidste møde
Arbejdet omkring Ridestævne den 2. november forsætter. Jonna undersøger hvem der kan
være dommer.
Lotte sørger for at der er morgenbrød mv.
4. Økonomi
Der skal strammes op overfor ryttere der anvender ridehallen, og som ikke er medlemmer af
klubben. Det er aftalt, at der ikke udstedes flere kort til ridehallen, medmindre man er medlem af
klubben. Ole taler med Lærke og Jonna følger op med Michelle omkring problematikken.
5. Fremtid
Klubben fortsætter. Ole vil være fleksibel i forhold til lejebetaling.
6. Eventuelt
Petanque - stævne
Hallen er reserveret til petanquestævne søndag den 17.11.2019 kl. 8.00. Bestyrelsen sørger
morgenmad til spillerne. Kenneth og evt. flere opsætter og dækker bordene om lørdagen. Lotte og
Jonna bager boller. Anette køber ind? Det undersøges, om der er nogle af de unge ryttere, der
eventuelt kunne stå i cafeteriaet fra morgenstunden.
Brug af spring i ridehallen
Det indskærpes fra Bestyrelsen at spring, ifølge ordensreglerne, ikke må sættes op i ridehallen før
kl. 15.00.
Næste møde er aftalt 14.11 2019 kl. 19.00


Referat fra bestyrelse møde d.14/11

Bestyrelsesmøde Vilsbæk Rideklub
Dato | tidspunkt 14.11.2019 | kl. 19.30 | Møde indkaldt af Kenneth Thimm
Tilstede:
Bestyrelsesmedlemmer:
Kenneth Thimm (Formand)) - Jonna Lyngholm (Kasser) - Lotte Beltoft (Referent) - Maria Thimm
Øvrige: Ole Iversen
Fraværende:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Evaluering af stævne 2. november 2019
Stævnedagen forløb godt. Familie og venner til ryttere bakkede godt op om arrangementet.
Positive tilbagemeldinger fra besøgende og ryttere. Økonomien hang kun lige sammen.
3. Økonomi
Økonomien ser ud til at hænge bedre sammen. Der er genoptaget betaling af husleje til Ole.
4. Opgavefordeling til Petanque stævne d.17-11-19
Kenneth og evt. flere opsætter og dækker bordene om lørdagen. Lotte, Kenneth og Jonna bager
boller. Anette køber ind. Jonna vil, sammen med et par af de unge ryttere, stå i køkkenet søndag
morgen.
5. Eventuelt
Brug af spring i ridehallen
Det er blevet indskærpet for brugere af ridehallen, at der ordensreglerne, ikke må sættes op i
ridehallen før kl. 15.00.
Medlemmers opførsel i og om omkring Vilsbæk Rideklub
I Vilsbæk Rideklub behandler vi hinanden, og vores heste med gensidig respekt og ordentlighed.
Det har desværre været nødvendigt at give advarsel til enkelte medlemmer af klubben, i forhold til
dårlig opførsel i forbindelse med vores ridestævne den 17. november.
Næste møde er aftalt 8.1 2020 kl. 19.00