Vedtægter revideret 2015

Vedtægter for Vilsbæk Rideklub revideret 2015

 

§ 1

Klubbens navn er Vilsbæk Rideklub forkortet VBRK. Klubbens hjemsted er Jammerbugt Kommune og klubben er stiftet d. 29.09.09.

 

§ 2

Klubbens formål er at vække interesse for og fremme ridesporten for alle. Vi ønsker at formidle samarbejde med forskellige institutioner for at nå de svage og handicappede børn, som af en eller anden grund, ikke kan klare presset og derfor opgiver at fortsætte i de eksisterende tilbud. Vi er meget fokuseret på at det hedder ”Ridning for sjov”, for at prioritere det sociale fællesskab, så alle kan være med uanset hvilken baggrund man har og hvor man kommer fra. Dette gøres ved at skabe trygge og familiære rammer.

Klubben tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter Folkeoplysningsloven, og virksomheden er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig klubbens formål.

Klubbens drift finansieres i form af medlemskontingent m.v. samt offentligt tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende klub/forening til anvendelse inden for lovens rammer.

 

§ 3

VBRK er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtiget til at rette sig efter de 2 nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser. Herunder de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§ 4

I VBRK kan optages senior- og junior medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior medlemmer til og med det år som de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år – se dog §8.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til ridesportslige aktivteter

Passive medlemmer kan deltage i generalforsamlingen uden stemmeret, men er valgbare til besyrelsen.

 

§ 4a

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussionen om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. æresmedlemmer betaler ikke kontingent, de har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

 

§ 5

VBRK´s medlemmer og bestyrelse hæfter ikke for VBRK´s gæld eller andre forpligtigelser. 

 

§ 6a

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for VBRK. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.

En sådan afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra VBRK vil være inhabilt.

 

§ 6b

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra VBRK i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Der betales dog fortsat kontingent.

Generalforsamlingens bestemmelser om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds ordens- og amatørudvalg inden 4 uger.

 

§ 6c

I det af §6a omhandlede tilfælde, kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, med flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds ordens- og amatørudvalg til afgørelse om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller eventuelt indstilles til Dansk Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion). Der betales fortsat kontingent.

 

§ 7a

Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og forelægges på den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

Kontingentet betales halvårligt i henhold til Dansk Rideforbunds regler og opkræves hver den 1/1 og den 1/7

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdatoen, kan medlemmets rettigheder ophøre og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restancer. Kontingentet m.m., skal betales uanset medlemskabet ophører, indtil lovlig udmeldelse er indgivet.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget krav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til, at ændre på alle øvrige priser, men med ansvar overfor generalforsamlingen

Medlemsudmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den 1/1 eller 1/7

 

§ 7b

Bestyrelsesmedlemmer betaler ikke kontingent som erstatning for de udgifter de påtager som bestyrelsesmedlemmer – eksempelvis brug af egen telefon, kørsel m.m.

 

§ 8a

VBRK´s anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på mindst 5 personer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen forpligter sig til at afholde valg i juniorudvalget senest 4 uger efter afholdt generalforsamling .

Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer Genvalg kan finde sted.

Til juniorudvalget vælges  mindst 4 juniorer.

På valget til juniorudvalget, deltager kun juniorer de alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt en junior suppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år de vælges.

Der afgår hvert år 1 junior repræsentant samt junior suppleanten.

Junior udvalget, refererer til bestyrelsen

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for den udtrådte og overtager vedkommendes valgperiode.

Såfremt suppleanternes plads er ledig, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Efter indtræden eller supplering, konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov, et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand i hvert udvalg.

 

§ 8b

Forældre og/eller samboende til medlemmer under 18 kan på vegne af barnet vælges til bestyrelsen uden krav om medlemskab. Dog forudsætter det, at barnet er medlem af VBRK. Personen har samme rettigheder som øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 9

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt. 

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog §6. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldige bestyrelsesbeslutninger kan tages skal mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne være til stede og deltage i afstemningerne. 

Sekretæren tager referat af hvert bestyrelsesmøde, dette renskrives og udleveres til alle i bestyrelsen max. 14 dage efter mødets afholdelse. Denne procedure er tillige gældende ved møde med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder.

 

§ 10

Bestyrelsen disponerer over VBRK´s midler og varetager klubbens tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i bestyrelsen f.eks. formand og kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som følge af generalforsamlingens beslutninger, der er truffet herom i medfør af §11.

Der kan ikke meddeles eneprokura.

 

§ 11

Generalforsamlingen er VBRK´s højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling holdes i februar måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamling. 

Tid og sted for generalforsamlingen skal tillige med dagsordenen og de af bestyrelsen fremsatte forslag samt eventuelt indkomne forslag, skriftlig meddeles VBRK´s medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Medlemmer som er fyldt 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og har været medlem af VBRK i mindst 3 måneder.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent 
  2. Bestyrelsens beretning 
  3. Godkendelse af revideret regnskab 
  4. Fastsættelse af kontingent 
  5. Behandling af indkomne forslag 
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
  7. Valg af suppleanter   
  8. Valg af regnskabskontrollanter 
  9. Eventuelt

På generalforsamlingen vælges personer ved almindelig flertal, øvrige beslutninger ved simpelt flertal.

Almindeligt flertal = de personer som har fået flest stemmer er valgt,

Simpelt flertal = når mere end halvdelen af stemmerne er ja-stemmer, 
ligegyldigt hvor stort flertallet er

Afstemningen foregår ved skriftlig afstemning. Står stemmerne lige er forslaget forkastet.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 12

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Så længe der modtages støtte fra Folkeoplysningsloven eller kommunegaranterede lån løber, kan klubbens vedtægter ikke ændres uden Jammerbugts Kommunes samtykke. Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Rideforbunds godkendelse.

 

§ 13

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af de 2 valgte regnskabskontrollanter.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af VBRK´s medlemmer.

 

§ 14

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når det anses for nødvendigt eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsordenen.

Der regnes med det senest opgivne medlemstal til Dansk Rideforbund ved beregningen.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med minimum 8 dages varsel.

 

§ 15

VBRK´s opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med minimum 14 dages mellemrum. Ved den første af disse skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal.

 

 

 

          Vedtaget: